ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Oсигуряване на съвременна образователна среда в Център за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“- гр. Благоевград чрез модернизиране на материалната база.“ 1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Документация 4. Техническо предложение 5. Ценово предложение 6. Проект на договор Удължаване на срока Протокол 21.10.2019 Протокол от заседание на комисията-29.10.2019г. Протокол от заседание на комисията- 06.11.2019 Договор […]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изграждане на асансьор с цел създаване на досъпна архитектурна среда в Център за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“- гр. Благоевград. Обява с изх. № 965 13.08.2018 Техническа спецификация Документация Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Решение за възлагане по реда на […]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Полагане на топлоизолация на учебната сграда и физкултурния салон на Центъра за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Благоевград“ Документация Обява с изх. № 952 15.06.2018 Протокол 1. Договор полагане на топлоизолация 2. Ценово предложение за изпълнение на поръчката