Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Полагане на топлоизолация на учебната сграда и физкултурния салон на Центъра за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Благоевград“

Документация

Обява с изх. № 952 15.06.2018

Протокол

1. Договор полагане на топлоизолация

2. Ценово предложение за изпълнение на поръчката